MADHURA ASHTAKAM PDF

Adharam Madhuram Vadanam Madhuram Nayanam Madhuram Hasitam Madhuram | Hrdayam Madhuram Gamanam Madhuram Madhura-Adhipater- Akhilam. Reciting the holy Madhurashtakam stotram on a regular basis is a गोपी मधुरा लीला मधुरा […]